F.A.Q.

Prestem servei en tot el territori nacional, en Andorra i Portugal

Tenim més de 40 anys d’experiència en la prestació de serveis de:

 • Facility Management
 • Neteja
 • Jardinería
 • Seguretat i serveis auxiliars
 • Control de plagues – desinsectació, desratització i desinfecció (DDD)
 • Manteniment
 • Socio-sanitaris / Serveis d’Ajuda Domiciliària (SAD)

Prestem servei a tot tipus de sectors:

 • Corporatiu i minorista: Edificis corporatius, Oficines, Sucursals i Locals comercials
 • Grans superfícies: Centres comercials, Parcs d’oci, Instal·lacions esportives, Aeroports,
  Aparcaments
 • Industrial: Fàbriques, Siderúrgiques, Metal·lúrgiques, Cementeres, Químiques, Petroquímiques, Farmacèutiques, Papereres, Tèxtils
 • Socio-sanitari: Hospitals, Residències, Centres de dia, serveis d’ajuda a domicili (SAD)
 • Transport: Transport en carretera (minibusos, autobusos, etc.), mitjans de transport ferroviari (trens, tranvies, etc.), mitjans de transport aeri i mitjans de transport naval
 • Educatiu: Escoles infantils, Col·legis, Campus universitaris
 • Agroalimentari: Indústria càrnica, peixquera, làctia, Mercats i Supermercats, Restaurants,
  Col·lectivitats
 • Hotels
 • Administració Pública: Neteja viària, Espais i edificis públics de l’Administració Pública
  Local, Autonòmica i Estatal.

Sí, estem especialitzats en la prestació de servei a empreses (B2B) i a Administracions Públiques (B2G)

No, no prestem servei a particulars. Estem especialitzats en la prestació de servei a empreses (B2B) i a Administracions Públiques (B2G)

Pots contactar-nos telefònicament en el 902 702 803
També pots omplir el nostre formulari de contacte i la Nostra Força de Vendes et contactarà en un màxim de 48 hores per a continuar amb la confecció del teu pressupost.

Si comptem amb suficient informació, no és imprescindible, tot i que visitar les instal·lacions dels nostres clients prèviament a la confecció del pressupost ens ajuda a ajustar al màxim el pressupost a les seves necessitats.

El 99% dels professionals que emprem per a la prestació dels distints serveis que prestem és
personal propi, és a dir, contractat i cotitzant en la seguretat social directament per Grup TESCO.

Tret per a tasques puntuals, és política interna no subcontractar a altres empreses o personal autònom.
Els nostres professionals estan formats, plenament capacitats, uniformats i disposen de la millor
maquinària, útils i productes necessaris per a dur a terme els nostres serveis.

Per tot això i mitjançant la definició de Service Level Agreements (SLA’s), Compromís de Nivell de Servei, el seguiment del servei a través de Key Performance Indicators (KPI’s), Indicadors Clau de Realització, i la supervisió física constant de l’acompliment dels nostres professionals i de les instal·lacions dels nostres clients, som capaços de prestar serveis amb
en estàndard de qualitat molt superior al prestat per la nostra competència directa i per les noves “agències” online que únicament actuen com a simples intermediaris i es limiten a posar en contacte autònoms amb clients (en la seva majoria particulars) cobrant una comissió per cada servei prestat.

Sí, ens fem responsables de qualsevol dany que els nostres professionals puguin ocasionar en les instal·lacions dels nostres clients.
Disposem de tota mena d’assegurances professionals, entre aquestos el de Responsabilitat Civil, amb cobertura fins a un muntant de 600.000 € per sinistre i any.
També disposem de les distintes assegurances d’accidents laborals en funció del que determina cada Conveni Col·lectiu d’activitat.

Sí, entenem que quan els nostres clients ens demanen servei urgent es perquè realment ho necessiten.
Quan les coses es torcen, no importa la data ni l’hora, tots els nostres professionals es desviuen per resoldre les incidències dels nostres clients.
Sabem que en eixos moments és quan construïm relacions duradores. Addicionalment posem a disposició dels nostres client un call center per a l’atenció d’incidències i urgències 24 hores x 7 dies a la setmana x 365 dies a l’any.
Ens comprometem a gestionar les incidències dels nostres clients en màx. 24 hores i a resoldre-les en màx. 48 hores

Sí, tenim capacitat per a prestar servei en el dia i a l’hora que necessiten els nostres clients.
Tret d’indicació expressa, la freqüència de treball expressada en els nostres pressupostos no contempla la prestació del servei en diumenges, festius i/o jornades nocturnes (entre les 22:00 i les 06:00 hores).

La prestació del servei en diumenges, festius i/o jornades nocturnes requereix l’aplicació d’una tarifa diferent a la ordinària.
Estem acostumats a custodiar claus, operar amb alarmes i, en general, a gestionar qualsevol sistema de seguretat o del control d’accessos, de manera que no tenim inconvenient en prestar servei quan els nostres clients no es troben en les seves instal·lacions.

Sí, en el cost del servei incloem desplaçaments, maquinària, útils productes necessaris per a dur a terme els nostres serveis. Estant, aquestos convenientment homologats per la Direcció General de Salut Pública.

En Grup TESCO premiem l’ús de productes químics formulats amb matèries primeres respectuoses amb el medi ambient i 100% biodegradables (aeròbicament i anaeròbica). Els esmentats productes estan certificats amb European Ecolabel, l’etiqueta ecològica atorgada per la Unió Europea a aquells productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
Som una empresa compromesa amb el medi ambient i amb la salut dels nostres professionals.

Sí, comptem amb un catàleg molt ampli de referències tant de sistemes de dispensació i complements de lavabo com de consumibles higiènics.
En Grup TESCO apostem per la instal·lació de novedosos sistemes de dispensació que fomenten l’estalvi de costs i la preservació del medi ambient.

Una vegada seleccionada la referència que desitja el nostre client, els nostres professionals assignats a cada servei s’encarreguen del procés d’aprovisionament i de la reposició dels consumibles higiènics en els seus dispensadors, de manera que els nostres clients puguin despreocupar-se d’aquest assumpte. La facturació es realitza mensualment segons el consum real en què incorre cada client.

Sí, prestem servei de Property Management a empreses (no a particulars), en el qual ens encarreguem amb personal propi de tots els serveis que precisa un pis de lloguer.

Tenim àmplia experiència en la prestació de serveis a hotels, residències i allotjaments que es lloguen en plataformes online semblants a Airbnb, HomeAway, Wimdu, etc.

El nostre departament de RR.HH. i en especial els nostres supervisors, encarregats i Key Account Managers (KAM), treballen estretament amb els nostres clients per tal que el procés d’assignació de personal per a cada servei s’ajusti al màxim a les seves necessitats.
En la mesura en què els nostres professionals conviuen amb els nostres clients durant la prestació del servei, entenem que aquestos vulguin involucrar-se al màxim en el procés de selecció dels mateixos.

En aquest sentit facilitem als nostres clients la incorporació de personal de nova contractació de la seva confiança i realitzem tots els canvis de personal que sigui necessari fins a assolir un encaix òptim.

No hauria de succeir! Els nostres professionals estan especialment instruïts per a prestar el servei amb puntualitat, de manera que aquesta incidència no hauria de donar-se.
Degut al fet que un volum elevat del nostre personal es desplaça emprant transport públic, entenem raonable deixar un marge entre 10 i 15 minuts sobre l’hora d’inici del servei.
En cas que la falta de puntualitat sigui superior a la indicada anteriorment i/o reiterativa, el client ens ho pot transmetre a través del supervisor que li haguem assignat o contactant directament amb el seu interlocutor o Key Account Manager (KAM).

En aquest sentit, també posem a disposició dels nostres clients un call center per a l’atenció de incidències i urgències 24 hores x 7 dies a la setmana x 365 dies a l’any.
La resolució d’aquesta mena d’incidència ve donada per la voluntat del client, triant entre la possibilitat de recuperació del servei no prestat el mateix dia o en dies posteriors o l’abonament del servei no prestat junt amb la factura del mes corresponent.

Amb ànim de garantir la reducció al mínim d’aquesta mena de incidència, comptem amb distints sistemes de control d’assistència de personal que posem a disposició dels nostres clients.

No hauria de succeir! Els nostres professionals estan especialment instruïts per avisar internament amb antelació suficient en cas que puntualment no puguin prestar el servei, de manera que des de Grup TESCO puguem coordinar la seva suplència i evitem que aquesta incidència es produïsca.
En cas que es doni aquesta incidència, el client ens ho pot transmetre a través del supervisor que l’haguem assignat o contactant directament amb el seu interlocutor o Key Account Manager (KAM).
En aquest sentit també posem a disposició dels nostres clients un call center per a l’atenció de incidències i urgències 24 hores x 7 dies a la setmana x 365 dies l’any.

La resolució d’aquesta mena de incidència ve donada per la voluntat del client, triant entre la possibilitat de recuperació del servei no prestat el mateix dia o en dies posteriors o l’abonament del servei no prestat junt amb la factura del mes corresponent.

Amb ànim de garantir la reducció al mínim d’aquesta mena de incidència, comptem amb distints sistemes de control d’assistència de personal que posem a disposició dels nostres clients.

Els nostres professionals estan especialitzats, informats i formats en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a la prestació d’un servei en concret, de manera que en cas de ser necessari dur a terme moviment de mobiliari serà necessari que el client ens aprove un pressupost específic i personal especialitzat per a dur a terme aquesta tasca.

Mantenim un compromís absolut amb la preservació del medi ambient. Per això entre d’altres portem a terme les següents pràctiques:

1.- Prioritzem l’ús de productes químics formulats amb matèries primeres respectuoses amb el medi ambient i biodegradables (aeròbicament i anaeròbica). Els esmentats productes estan certificats amb European Ecolabel, l’etiqueta ecològica atorgada per la Unió Europea a aquells productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida
2.- En la mesura del possible, no generem residus perillosos.
3.- Estem immersos en ple procés de substitució de la nostra flota actual de vehicles de combustió interna per vehicles híbrids i elèctrics.
4.- Invertim en l’adopció de noves tecnologies netes tals como les neteges en altura a través de perxes telescòpiques mitjançant sistemes d’osmosi inversa (aigua pura), evitant l’ús de maquinària i plataformes elevadores alimentades per combustibles.
5.- Reciclem els residus que generem, classificant i depositant en gestors autoritzats el residus voluminosos, biosanitaris, químics, tòxics i/o perillosos.
6.- Conscienciem els nostres clients i professionals per tal de reduir al mínim el consum d’energia i aigua durant la prestació del servei, posant en marxa pràctiques com les següents:

 • Fomentem la prestació del servei durant hores diürnes amb ànim d’aprofitar la llum solar i evitar incórrer en consums elèctrics.
 • Vigilem per tal que llums, interruptors i equips electrònics romanguin apagats sempre que sigui possible.
 • Mantenim les finestres de les instal·lacions dels nostres clients ben tancades durant la nit i quan les temperatures són baixes amb la finalitat de conservar el calor i evitar la necessitat d’encendre la calefacció. Aprofitem les altes temperatures per a fer el contrari.
 • Mai no deixem córrer l’aigua quan no s’està utilitzant o consumint.
 • Incentivem el consum de consumibles higiènics confeccionats amb cel·lulosa reciclada.
 • Oferim la possibilitat d’instal·lar contenidors i papereres de reciclatge (paper i cartró – color blau, envasos de plàstic, metàl·lics tipus brick – color groc, vidre – color verd la resta) per tal de fomentar la separació de residus entre el personal dels nostres clients.

El nostre estàndard en la freqüència de supervisió física de l’acompliment dels nostres professionals i de les instal·lacions dels nostres clients, és la freqüència mensual.
En cas d’inici o detecció de incidències en el servei la freqüència de supervisió es duplicarà fins a que desaparegui el motiu de la incidència.

Addicionalment posem a disposició dels nostres clients la possibilitat de supervisar amb major freqüència o fins i tot dotar el servei amb supervisors i/o encarregats en cas que sigui necessari.

El procés de subrogació de treballadors suposa que quan un dels nostres clients canvia de proveïdor per a la prestació de determinats serveis, la nova empresa adjudicatària del servei ha de fer-se càrrec dels treballadors que venien prestant servei per a l’adjudicatària anterior.
La nova adjudicatària està obligada per Llei a mantenir les mateixes condicions laborals que els treballadors mantenien amb l’adjudicatària anterior (salari, jornada, antiguitat, categoria, etc.).
L’únic propòsit de la subrogació de treballadors és garantir l’estabilitat laboral dels
treballadors de determinats sectors d’activitat.

El procés no suposa la firma d’un nou contracte per als treballadors subrogats, es formalitza mitjançant un document entre treballador i la nova empresa adjudicatària, de manera que no s’interromp la relació laboral en cap moment.
Malgrat que pugui semblar complex, aquest és un tràmit habitual el qual les empreses de serveis estem avesats a realitzar. Els nostres clients no intervenen en el procés.
Entenent que molts dels nostres clients es plantegen el canvi de proveïdor degut a la seva insatisfacció amb l’empresa amb la qual han contractat els seus serveis, Grup TESCO a causa de l’alt volum de personal del qual disposa, facilitarà distintes alternatives a client i treballador/es fins a assolir un encaix òptim.

Tenir un treballador il·legal pot comportar sancions entre 6.001 € a 60.000 €. Addicionalment, la Seguretat Social reclamarà les quantitats no ingressades en el passat en matèria de cotitzacions socials pel treballador il·legal.
Igualment, tindre treballadors il·legals, pot comportar penes de presó.
Les esmentades sancions i condemnes es veurien enormement agreujades en cas que un treballador il·legal patís un accident durant la seva jornada laboral.

Al llarg dels últims anys han proliferat en internet les erròniament denominades “agències” /plataformes online que comercialitzen a través dels seus e-commerce serveis de tot tipus (neteja, serveis auxiliars, assistència domèstica, etc.), en la seva majoria orientats a clients particulars.
Aquest tipus d’empreses, no compten amb l’experiència que es desprèn d’una trajectòria dilatada en la prestació de serveis a tercers i únicament actuen com a simples intermediaris i es limiten a posar en contacte treballadors autònoms amb clients, cobrant una comissió per cada servei prestat.

Basen el seu model de negoci en la “Tarifa Plana” reduïda de 50 € / mes que el Ministerio de Empleo i la Seguretat Social van instaurar en 2013 per tal d’impulsar l’autoempleament (autònoms) i els nous emprenedors.
Els serveis que comercialitzen aquestes “agències” els presten únicament nous autònoms, als quals donat el baix cost de la “Tarifa Plana”, els compensa treballar a preus molt baixos.

El seu model de negoci no és sostenible en el temps ja que la “Tarifa Plana” reduïda te una vigència temporal limitada i el nou autònom que inicialment es beneficia d’ella veurà como aquesta s’incrementa progressivament a mesura que passa el temps, deixant de compensar-li treballar a preus molt baixos. Per això, la rotació de personal en aquestes empreses és molt elevada.
Addicionalment, les plataformes online no realitzen cap tipus de supervisió física del seu personal ni de les instal·lacions objecte de servei, no disposen de maquinària (tret que la puguin aportar els propis autònoms) ni d’un catàleg homogeni d’útils ni productes.
Per últim s’ha de destacar que el model de contractació d’aquestes empreses no és legal ja que la majoria dels seus treballadors es troben en situació de “fals autònom” tal i com ja ha determinat en diverses ocasions la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Tanmateix és necessari tenir en compte que el personal en aquesta situació de “fals autònom” te els seus drets reduïts al mínim, i per exemple, no disposa de vacances, dies d’assumptes propis, etc.

A sobre, les “agències” online podrien prescindir d’ells d’un dia per l’altre sense haver de justificar-ho o indemnitzar-los.
Exemples de tot això són les multinacionals HomeJoy, que va deixar d’operar el juliol del 2015, i Helpling, que en menys d’un any es va veure obligada a abandonar el seu negoci en Espanya fins i tot l’espanyola Eslife, que també va deixar d’operar a instàncies de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si bé a dia d’avui existeixen moltes altres plataformes que tracten de replicar el mateix model de negoci.